۳۰ مرداد ۱۳۹۲

روش تی کشیدن زمین

۳۰ مرداد ۱۳۹۲ 7048 بازدیدکننده 1 نظر
روش تی کشیدن زمین در این مقاله می خوانید

چگونه تی کشیدن زمین را برای خود راحت کنیم؟ ...

روش تی کشیدن زمین

If it's gotten to be a bit sticky underfoot, it may be time to mop. While there's nothing complicated about mopping, the right equipment and technique will make mopping more effective and less of a chore.

اگه زمین زیر پای شما کمی چسبناک شده , وقت تی کشیدنش رسیده . چون چیز پیچیده ای در مورد تی کشیدن وجود ندارد , ابزار و تکنیک درست , تی کشیدن را موثر تر می کند و از طالقت فرسایی آن می کاهد . 

 

Edit Steps

  1. 1
    Clear the area. Remove whatever tables, chairs, throw rugs and other obstacles are on the floor.
  2. محیط را تخلیه کنید . هرچیزی اعم از میز و صندلی و چیزهای دست و پا گیر دیگر را از محیط خارخ کنید .