۳۰ مرداد ۱۳۹۲

روش تی کشیدن زمین

۳۰ مرداد ۱۳۹۲ 8911 بازدیدکننده 1 نظر
روش تی کشیدن زمین در این مقاله می خوانید

چگونه تی کشیدن زمین را برای خود راحت کنیم؟ ...

روش تی کشیدن زمین

If it's gotten to be a bit sticky underfoot, it may be time to mop. While there's nothing complicated about mopping, the right equipment and technique will make mopping more effective and less of a chore.

اگه زمین زیر پای شما کمی چسبناک شده , وقت تی کشیدنش رسیده . چون چیز پیچیده ای در مورد تی کشیدن وجود ندارد , ابزار و تکنیک درست , تی کشیدن را موثر تر می کند و از طالقت فرسایی آن می کاهد . 

 

Edit Steps

 1. 1
  Clear the area. Remove whatever tables, chairs, throw rugs and other obstacles are on the floor.
 2. محیط را تخلیه کنید . هرچیزی اعم از میز و صندلی و چیزهای دست و پا گیر دیگر را از محیط خارخ کنید .

   
  • If you're cleaning any of those things, too, clean them first. That way, if any debris falls on the floor, it'll fall before you clean.
  • اگر قصد تمیز کردن هرکدام از این ها را هم دارید , ابتدا قبل از تی کشیدن این ها را تمیز کنید . به این ترتیب اگر چیزی روی زمین بیفتداز قبل تمیز شده است .
  • If you'll be cleaning counters, tabletops, or other surfaces, clean those first.
  • اگر پیشخوانها یا سطح میزها را میخواهید تمیز کنید , همان ابتدا این کار را انجام دهید .
  • Send anyone likely to walk over the floor out of the area. That includes children, spouses, housemates, pets, and guests.
  • هرکسی که مزاحم کار شما می شود و می خواهد روی سطح آن محیط راه برود را به بیرون از خانه بفرستید ! کسانی مثل کودکان , هم خانه تان , مهمان ها یا حیوانات خانگی تان .
 3. 2
  Sweep the floor or vacuum the floor first. It may seem redundant to clean something you're about to clean, but mops generally do a terrible job of picking up crumbs, dust, hair, and other solid debris. If you mop an unswept floor, you'll just end up pushing this stuff around. Moreover, dust and dirt can leave scratches on the floor if not removed first.
 4. اول از همه زمین را جارو بکشید . ممکن است جارو کشیدن سطحی که می خواهید آن را با تی تمیز کنید کاری بیهوده به نظر بیاید اما بهتر است بدانید تی نقش وحشتناکی را در پاک کردن گرد و غبار و ذرات ریز و مو ... انجام می دهد ! اگر محیط جارو نزده را تی بکشید فقط کثیفی ها را از سمتی به سمت دیگر هل داده اید و این جز زخمی کردن سطح و خش انداختم روی آن سود دیگری ندارد .

 5. 3
  Place the cleaner of your choice into the bucket and fill with enough warm water to cover the head of the mop completely. Leave enough of the bucket empty to allow yourself to add the mop and to keep the wringer up out of the water, if it is built into the bucket.
 6.  شوینده ی مد نظرتان را درون سطل حاوی آب گرم بریزید .آب را اندازه ای بریزید که سطح سر تی را دربرگیرد  . قسمتی از سطل را خالی بگذارید تا برای گذاشتن تی در آن دچار مشکل نشوید .

  • Use the cleaner according to the instructions on the package or bottle. Usually, that means just enough to make it suds up a bit. Don't use more cleaner than you need. It will not add much benefit and it could leave a residue or damage the floor.
  • از شوینده با توجه به دستورالعمل گفته شده روی بسته بندی آن استفاده کنید و فقط مقداری بریزید تا آب کمی کف کن . به اندازه ی نیاز از شوینده استفاده کنید . استفاده ی بیش از حد جز خراب کردن سطح زمین سود دیگری ندارد
  • It is possible to use ordinary dish-washing detergent. Just a squirt added to the water is adequate.
  • از ماده ی شوینده ی ماشین ظرف شویی هم می توانید استاده کنید . مقداری کمی از آن را به آب اضافه کنید کافی است .
 7. 4
  Dip the mop in the cleaning solution and let it absorb the cleaner thoroughly. Sometimes a stiff, dried-out mop will need to soak for a little while to loosen up.
 8. تی را درون سطل حاوی ماده شوینده فرو برید و بگذارید کامل خیس شود . بعضی اوقات یک تی خشک و سفت شده کمی زمان می خواهد تا نرم شود . 

 9. 5
  Wring the excess solution out of the mop. You want it damp, not soggy.
 10. تی را بچلانید تا خیس آن گرفته شد . شما آن را مرطوب نیاز دارید نه خیس . 

 11. 6
  Start in one corner of the room. Move the mop around over the area you want cleaned with some pressure to pick up the dirt. When you have covered a small area, or when the mop looks dirty, dip and wring the mop again and move on to the next area.
 12. از گوشه ی اتاق شروع کنید . تی را از طول محیط حرکت دهید و کمی فشار وارد کنید تا کثیفی را پاک کند . وقتی کار قسمتی را تمام کردید یا تی کثیف شده بود , آن را دوباره خیس کنید و بعد بچلانید و سراغ قسمت بعدی بروید .

  • For polyurethaned hardwood floors, run the mop with the grain of the wood.[1]
  •  
  • For textured floors, move the mop in small figure eight circles.[2]
  • برای چوب های طرح دار , تی را به صورت عدد 8 انگلیسی حرکت دهید .

 13. 7
  For persistent dirt, you may want to visit an area twice. The first time, leave the mop a bit wetter than usual and use it to dampen the area thoroughly. Let that sit for a few moments while you dampen the next area. The extra time gives the cleaning solution time to dissolve the soil. Then, dip the mop again and wring it out more thoroughly. Go back over the area to pick up the water and loosen any especially stubborn dirt.
 14. اگر کثیفی با یک بار تی کشیدن پاک نشد , برای دوباره تی کشیدن آن محیط دست به کار شوید . 

 15. 8
  Continue across the whole floor in this fashion.
 16. در تمام طول زمین با همین روش ادامه دهید .

 17. 9
  Work back towards a door and avoid stepping on the areas you have just cleaned. Any fine dust clinging to the bottoms of your shoes will stick to the floor and become mud. If you do step on an area that is wet, run the mop back over it to clean up these tracks.
 18. از قدم گذاشتن روی قسمت های که تازه تی کشیده اید خودداری کنید . چون در غیر این صورت همه گرد و غبار چسبیده به کفش شما , به زمین می چسبد و آن را گل آلود میکند . اگر روی جای مرطوبی قدم گذاشتید , پشت سرتان تی را هم روی زمین بکشید تا رد پا ها را پاک کند .

 19. 10
  Let the mopped area dry thoroughly. Opening up doors or windows for circulation will speed the process. It's generally not necessary to dry a floor manually unless the surface shows streaks badly. Just let the air do the job.
 20. اجاره دهید محل تی کشیده شده خودش خشک شود . برای سرعت در عمل خشک شدن , در ها و پنجره ها را باز بگذارید . خشک کردن دستی زمین تا زمانی که رگه های چرک روی زمین نمانده باشد , لازم نیست. این کا را به دست هوا و باد بسپارید .

 21. 11
  Replace any furnishings you removed from the area.
 22. لوازمی را که از اتاق برده بودید به اتاق بازگردانید و سر جایشان بگذارید .

 23. 12
  Hang the mop up to dry out when you are finished. If you leave in the bucket, it will rot and start to smell bad. Hang it with the wet end down and hang it somewhere where a bit of water underneath won't hurt.
 24. وقتی کارتان تمام شد , تی را جایی آویزان کنید تا خشک شود . اگر آن را در سطل باقی بگذارید , شروع به پوسیدن و بوی بد گرفتن می کند . آن طوری آویزان کنید که سر خیس تی رو به پایین باشد و آب از آن خارج شود .

  • Dispose of dirty mop water in a toilet. It's a better place to put something that might have solid sediments, and you won't have any dirty sinks.
  • آب کثیف تی را در یک توالت از آن خارج کنید . توالت جای بهتری برای تمیز کردن چیزی که مواد جامد ممکن در آن باشد است این طوری دیگر هیچ سینک کثیفی نیز نخواهید داشت .
  • While not strictly necessary, it's a good idea to rinse your mop and wring it thoroughly once more before hanging it up, so that the residues of dirt and cleaners don't sit in the mop all the time.
  • زیاد لازم نیست ولی می توانید قبل آویزان کردن تی , یک بار دیگر آن را شتسه و بچلانید تا آبش گرفته شود . به این ترتیب کثیفی یا شوینده ها باقی نمی مانند روی تی . 
   

Edit Video

 

 

  A video demonstration of mopping a wood floor.

Edit Tips

 • A mop with a lot of material on the end of it, such as a large string mop, will be heavy when it is full of water. Choose a size that will be manageable for you, especially if you don't have a lot of floor to cover.
 • تی با مواد و آبی که به خود می گیرد , سنگین می شود بنابراین در انتخاب تی ای که برای کارتان انتخاب میکنید , دقت کنید . اندازه تی را با توجه به محیطی که می خواهید تمیز کنید انتخاب کنید . 
 • In narrow stretches such as corridors and hallways, mop the baseboards first and then the middle.
 • در میحط های باریک مثل راه رو ها و ورودی ها ابتدا قسمت هایپایین و بعد وسط را تی بکشید .
 • String mops, especially those made of natural fibers, are still some of the best out there, though a simple sponge mop may serve better if you are in a particularly small space.
 • تی های رشته ای , مخصوصا آنهایی که از فیبر طبیعی ساخته شده اند , از بهترین ها هستند اما برای میحیط های کوچک می توانید از تی های اسفنجی استفاده کنید . 
 • If mopping doesn't thrill you, put on the music and think of it as a free workout.
 • اگر تی کشیدن برای شما هیجانی ندارد , موزیکی را برای خود پخش کنید و به این کار به عنوان یه کار در اوقات فراغت فکر کنید .
 • Change the dirty mop water a lot; if you see it's dirty, change it, otherwise you end up mopping your floors with dirty water and that's not the point of mopping.
 • آب کثیف تی را مرتبا عوض کنید .اگر می بینید آب تی کثیف است ,آن را عوض کنید در غیر این صورت زمین را با آب چرک و کثیف تی کشیده اید . 
 • The use of good doormats, inside and out, can help prevent a lot of dirt from getting tracked in, in the first place. So does the practice of not wearing shoes indoors.
 • استفاده از پادری خوب , هم در داخل و هم در خارخ خانه , میتواند در جلوگیری از ورود بسیاری گرد و غبار کمک کند . سعی کنید که در داخل خانه کفش نپوشید .
 •  
 •  

 

Edit Warnings

 • Avoid wringing the mop with your hands. Besides a lot of unpleasant dirt, mops can pick up shards of glass and other debris that could cut your skin. Get a bucket or a mop with a built-in wringer. It will do a better job anyway.
 • از چلاندن تی با دست هایتان خودداری کنید . غیر از کثیفی هایی که تی دارد , ممکن در لابه لای آشغال های جمع شده , خرده شیشه هایی نیز وجود داشته باشد که به پوست شما آسیب می زند . سطلی تهیه کنید که دستگاه چلاندن تی دارد . 
 • Do not use acid cleaners, such as vinegar, on stone floors. Marble, granite, and slate can be damaged by the acid.
 •   از شوینده های اسیدی مثل سرکه برای زمین های سنگی  استفاده نکنید . سنگ مرمر , گرانیت و ورقه های سنگی توسط اسید آسیب می بینند .
 • Never mop waxed hardwood floors as the water can damage them.[3]
 • هیجوقت چوب های سخت در حال پوسیدن را تی نکشید چون آب به آنها آسیب میزند

نظر کاربران

  شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر بدهید.

  کاربر گرامی، لطفاً توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظرات شما درباره ی این مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که سوالی در رابطه با این مطلب دارید یا نیازمند مشاوره هستید، فقط از طریق تماس تلفنی با بخش مشاوره اقدام نمایید.


  نام :
  ایمیل:
  متن مورد نظر:

  عضویت در خبرنامه wiki5040